ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської районної державної адміністрації від 30 вересня 2014 року №243 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг

Буської районної державної адміністрації»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Розпорядження Буської районної державної адміністрації від 30 вересня 2014 року №243 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації».

 

2. Назва виконавця заходів відстеження

 

Відділ надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації Львівської області.

 

3. Цілі прийняття акта

 

Ціллю прийняття зазначеного розпорядження є затвердження переліку адміністративних послуг (далі – Перелік), які будуть надаватися у Центрі надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП, Центр), що забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- контроль за дотриманням посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

До вказаного переліку включено 67 адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи райдержадміністрації та територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

 

4. Строки проведення заходів відстеження

 

Заходи з відстеження проводились з 01 квітня 2015 року по 30 вересня 2015 року.

 

5. Тип відстеження

 

Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

 

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод дослідження результативності регуляторного акта.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність акта

Для повторного відстеження результативності регуляторного акта було визначено такі показники:

-         кількість адміністративних послуг, які за принципом «єдиного вікна» надаються у Центрі надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації;

-         кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких  поширюється дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

-         рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: дане розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу, розміщені на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації;

-         середній термін розгляду звернення;

-         кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

-          кількість наданих через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень.

-         час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта (передбачається, що зазначений час зменшиться);

-         розмір надходжень до місцевих бюджетів пов’язаних з дією акта.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Показник результативності

До прийняття регуляторного акта

Станом на 01.04.2015р.

Станом на 30.09.2015р.

Кількість адміністративних послуг, які за принципом «єдиного вікна» надаються у Центрі

47

67

67

Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг

8

9

9

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких  поширюється дія акта ( середньомісячна кількість звернень одержувачів адміністративних послуг), з них

-         отримали адміністративні  послуги

-         отримали консультації

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

180

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347

 

410

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388

 

480

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

середній

високий

високий

Середній термін розгляду звернення

18

15

9

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

письмові скарги відсутні

письмові скарги відсутні

письмові скарги відсутні

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта

 

20хв.

15хв.

15хв.

Кількість наданих через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень

Точні розрахунки провести неможливо у зв’язку із постійними змінами до законодавства, що регулює дану сферу

Розмір надходжень до місцевих бюджетів пов’язаних з дією акта

не змінився

не змінився

не змінився

 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта

 

Позитивними результатами прийняття даного розпорядження є:

         - забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом єдиного вікна у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

         - забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

         - надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації Львівської області у визначений графіком їх роботи час;

          - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

         - запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

         - удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

 

10. Висновок

 

За результатами проведеного аналізузроблено висновки, що даний регуляторний акт має високий рівень досягнення цілей, результати його положень мають позитивну динаміку,  на даний час він не потребує змін чи доповнень.

 

 

 

Голова                                                            П.С. Мороз