РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  БУСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

 

___29.05.2006 р._                                м. Буськ                            N _246_

 

 

 

Про затвердження положення про

адміністратора та порядок його

взаємодії з місцевими дозвільними

органами, суб’єктами господарювання

та територіальними органами спеціально

уповноваженого органу з питань

дозвільної системи у сфері

господарської діяльності

 

 

    Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2005р. №116 та з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності:

1.     Затвердити положення  про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (додається).

2.     Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськими організаціями і засобами масової інформації (С. Пенцак) забезпечити опублікування даного розпорядження в районній газеті «Воля народу».

3.     Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

                                                                                 Михайло Вовк


 

                                                                                              Затверджено

                                                                                                                     розпорядженням голови

                                                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                                                     від 29 травня 2006р. №246

 

Положення

про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними

органами, суб’єктами господарювання та територіальними органами

спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи

у сфері господарської діяльності

 

1.     Загальні положення

1.      Це положення, розроблене відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2005р. №116 регламентує діяльність адміністраторів, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом організації єдності та взаємодіють з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі – уповноважений орган) щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

2.      Адміністратор – посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

3.      Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу районної державної адміністрації шляхом покладання на певну посадову особу районної державної адміністрації повноважень адміністратора або шляхом уведення додаткової штатної одиниці.

4.      При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру, безпосередньо за зверненням до адміністратора останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання.

5.      Адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень.

 

2.     Визначення термінів

6.      Основні терміни, які використовуються у цьому положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

7.      Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до адміністратора (або дозвільного органу) щодо отримання документів дозвільного характеру, інформації та консультації.

Представники дозвільних органів – посадові особи відповідних місцевих дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – підприємець.

Центр з видачі документів дозвільного характеру (далі – дозвільний центр) – приміщення, у якому працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратор, що забезпечує взаємодію цих представників місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

 

3.     Основні завдання адміністратора

Основними завданнями адміністратора є:

8.      Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

9.      Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

10.  Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.

11.  Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

12.  Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

 

4.     Функціональні обов’язки адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

13.  Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:

-         переліку документів, необхідних для отримання певного документа  дозвільного характеру;

-         строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;

-         розміру плати або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;

-         строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;

-         вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;

-         органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

14.  Видає бланк заяви та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до дозвільного центру щодо отримання документа дозвільного характеру.

15.  Приймає від суб’єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.

     Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику  

      з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора.  

      Реєстрація заяви та документів,  що додаються до неї, проводиться 

      адміністратором у журналі (за формою згідно з додатком).

16.  Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.

17.  Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.

18.  У разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру) адміністратор у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.

19.  Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.

20.  Забезпечує взаємодію та документообігу між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.

21.  Адміністратор дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, установленого статтею 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

22.  Видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру.

23.  Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

24.  Контролює за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

25.  Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подає їх керівництву районної державної адміністрації.

 

5.     Організація роботи

26.  Кількість та персональний склад адміністраторів визначається рішенням районної державної адміністрації.

27.  Організація взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єктів господарювання та територіального органу уповноваженого органу щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється порядком, який затверджується районною державною адміністрацією за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

28.  Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснює районна державна адміністрація.

29. Районна державна адміністрація забезпечує адміністраторів повною  інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення.

    Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщення на стендах   інформації, необхідної для провадження господарської діяльності.

30.  Методичне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює уповноважений орган та його територіальні органи.

    

6. Порядок взаємодії

 31. При зверненні суб’єкта господарювання до адміністратора щодо

     отримання документа дозвільного характеру останній1 здійснює роботу, пов’язану з прийманням необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.

32. Проходження дозвільної процедури передбачає обов’язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру.

33.  Адміністратор приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які  беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.

34. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний1 центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документи дозвільного характеру та видати його суб’єкту господарювання.

     Документи передаються особисто, поштою або будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

35. Протягом установленого законодавством терміну представник відповідного місцевого дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору.

36. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.

37.  У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення по відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.

38.  Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.

     Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів документів у необхідній кількості забезпечує заявник або адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчує їх своїм підписом.

39. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та  включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів  (наприклад, при погодженні місця розташування земельної ділянки та  об’єкта будівництва, видачі дозволу на розробку проекту будівництва та складанні проекту відведення земельної ділянки тощо), адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх  окремих етапів без участі суб’єктів господарювання.

     У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.

40. У випадках, передбачених пунктом 39 положення, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погоджені документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) може фіксуватися у відповідному бланку погодження дозвільної процедури з проставлянням у ньому підпису і дати адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.

41.  У разі потреби проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.

     Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату  проведення обстеження.

42. Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної 

     єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді 

     заяв та попередньому погодженні отримання певного документа 

     дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні

     засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора.

     Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, повинні бути 

     присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити 

     пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності

     представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце

     обстеження відповідних об’єктів. 

     Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує 

     обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних 

     питань, що виникають у ході роботи комісії приймається колегіальне  

     рішення, яке заносіть до протоколу.

      Заявник на бажання може бути присутній на засіданні комісії у разі, якщо 

     на засіданні розглядаються його заява, запит.

     Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє 

     заявника про дату та час її проведення.

43. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу.

      Територіальний орган уповноваженого органу в разі отримання такого 

     повідомлення вживає відповідних заходів, передбачених законодавством.

 

7. Відповідальність

44. Посадові особи дозвільних органів та адміністратора за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, установленому законом.

45.  Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені в суді у порядку, установленому законом.

46.  Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню у порядку, установленому законом.

  

8. Формування єдиної інформаційної політики

з питань дозвільної системи

47. дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження   ними господарської діяльності (у тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок у мережі Інтернет).

     Місцевими дозвільними органами має забезпечуватись надання до  офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                          О. Савицька

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток до п. 15

                                                                        положення про адміністратора та

                                                                        порядок його взаємодії з місцевими

                                                                        дозвільними органами, суб’єктами

                                                                        господарювання та територіальним

                                                                        органом спеціально уповноваженого

                                                                        органу з питань дозвільної системи

                                                                        у сфері господарської діяльності

 

 

Зразок журналу

обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі

документу дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання

або уповноважена ним особа адміністратору

 

реєстраційний номер

дата прийняття заяви та документів до неї

документ дозвільного характеру

орган, що видає документ дозвільного характеру

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця (або уповноважена ним особа), підпис та дата

прізвище та ініціали адміністратора, що прийняв заяву та документи до неї; його підпис

відмітка про видачу документа дозвільного характеру підпис заявника та дата отримання документа дозвільного характеру

відмітка про відмову у видачі  документа дозвільного характеру (номер та дата рішення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру), підпис та дата заявника

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється районною державною адміністрацією.