РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

 

_15.08.2005 р._                       м. Буськ                            N _381

 

Про організацію проходження суб’єктами

підприємницької діяльності дозвільно-

погоджувальних процедур та отримання

 консультаційно-інформаційних послуг

за принципом «єдиного дозвільного офісу»

  

    На виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 10 червня 2005 року №57, приймаючи до уваги Меморандум про співпрацю в «єдиному дозвільному офісі», укладений 15 липня 2005 року уповноваженими представниками Буської районної державної адміністрації, головами місцевих рад та керівниками територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, з метою усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва, скорочення термінів підготовки та отримання дозвільної документації:

1.     Запровадити в Буському районі проходження суб’єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та надання консультаційно-інформаційних послуг за принципом «єдиного дозвільного офісу».

2.     Затвердити :

            Тимчасовий порядок організації роботи «єдиного дозвільного офісу» в Буському районі згідно з додатком 1;

            Персональний склад посадових осіб Буської районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, голів місцевих рад, керівників комунальних підприємств, які будуть приймати участь в організації видачі дозвільних документів та здійснення погоджувальних дій за принципом «єдиного дозвільного офісу» згідно з додатком 2;

            Погоджений тимчасовий регламент роботи «єдиного дозвільного офісу» з наданням дозволу на проектування та будівництво об’єктів містобудування згідно з додатком 3;

            Погоджений тимчасовий регламент «єдиного дозвільного офісу» з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів згідно з додатком 4.

3.     Уповноважити першого заступника голови районної державної адміністрації виконувати функціональні обов’язки директора «єдиного дозвільного офісу», які передбачені Тимчасовим порядком організації роботи «єдиного дозвільного офісу» в Буському районі.

4.     Функціональні обов’язки адміністратора «єдиного дозвільного офісу», які передбачені Тимчасовим порядком організації роботи «єдиного дозвільного офісу» в Буському районі, покласти на головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації, начальника Буської інспекції ДАБК В. Зеленюха.

5.     Опублікувати дане розпорядження в часописі «Воля народу».

6.     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

                                                                                 Михайло Вовк

  


                                                                              

                                                                                                   Додаток 1 до

                                                                                                                           розпорядження голови Буської

                                                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                                           від 15.08.2005р. №381

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

організації роботи «єдиного дозвільного офісу» а Буському районі

1.      Загальні положення

            1.1.Тимчасовий порядок організації роботи «єдиного дозвільного офісу» в Буському районі (далі - Порядок) розроблений у відповідності із Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

            1.2.Організація роботи дозвільних органів за принципом єдиного дозвільного офісу базується на засадах, задекларованих у багатосторонньому Меморандумі про співробітництво в єдиному дозвільному офісі (долі - Меморандум), та передбачає:

            1.2.1. забезпечення інформаційно-консультативного обслуговування суб’єктів господарської діяльності з питань проходження процедур дозвільного характеру;

            1.2.2. координацію діяльності дозвільних органів, яка б дозволяла здійснювати погоджувальні дії та видавати документи дозвільного характеру без участі, або за мінімальної участі суб’єктів господарської діяльності;

            1.2.3. на основі координації діяльності дозвільних органів застосування спрощених схем документообігу;

            1.2.4. досудове врегулювання спірних питань, які виникають між органами влади та суб’єктами господарської діяльності щодо проходження процедур дозвільного характеру.

            1.3. Основні терміни, які застосовують у Порядку:

            1.3.1. «Єдиний дозвільний офіс» в Буському районі (далі – Єдиний офіс або ЄО) – форма організації та координації діяльності дозвільних органів, в основі якої лежить принцип здійснення всіх чи більшої частини етапів процедур дозвільного характеру без участі, або за мінімальної участі суб’єктів господарської діяльності;

            1.3.2. дозвільні органи – органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої, установи та організації, їх посадові особи, які, згідно з чинним законодавством, уповноважені видавати документи дозвільного характеру чи здійснювати погодження, необхідні для започаткування та здійснення господарської діяльності;

            1.3.3. документи    дозвільного характеру (дозвільні документи) – ліцензії, дозволи, висновки, погодження, довідки та інші документи, за умови одержання яких суб’єкт господарської діяльності в праві здійснювати окремі дії чи види господарської діяльності, а також документи, необхідні для набуття права власності чи користування на об’єкти права комунальної власності;

            1.3.4. процедура дозвільно характеру (дозвільна процедура) – послідовність дій дозвільних органів та суб’єктів господарської діяльності, пов’язаних із видючою суб’єкту господарської діяльності дозвільного документа;

            1.3.5. учасник дозвільної процедури дозвільний орган, який бере участь у здійсненні окремої дозвільної процедури;

            1.3.6. заявник – суб’єкт господарської діяльності, який звернувся в ЄО з питань отримання документів дозвільного характеру;

            1.3.7. відповідальна особа дозвільного органу – посадова особа дозвільного органу, який є стороною Меморандуму, призначена розпорядженням (наказом) керівника цього органу відповідальною за взаємодію із ЄО;

            1.3.8. регламент діяльності «єдиного дозвільного офісу » з проходження окремої дозвільної процедури (далі - Регламент) – документ, у якому визначається порядок проходження окремої дозвільної процедури, механізм координації діяльності дозвільних органів та процедура отримання окремих дозвільних документів в рамках ЄО. Регламент погоджується усіма дозвільними органми, які беруть участь у цій дозвільній процедурі і є сторонами Меморандуму, та затверджується розпорядженням голови Буської районної державної адміністрації.   

 

2.      Розподіл функцій і повноважень у Єдиному офісі

2.1. З метою колегіального розгляду питань видачі документів дозвільного характеру

утворюється Рада Єдиного офісу. До персонального складу Ради ЄО входять керівники дозвільних органів – учасників Меморандуму. У засіданнях Ради ЄО можуть брати участь інші представники цих органів, які уповноважені правом прийняття рішень із винесених на обговорення питань та правом підпису і скріплення його відтиском печатки.

Рада ЄО забезпечує

     2.1.1. вчинення дій дозвільного характеру, які передбачені відповідними Регламентами;

2.1.2. розгляд клопотань та надання рекомендацій з досудового врегулювання спірних питань, які виникають між органами місцевого самоврядування чи місцевими органами державної виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та суб’єктами господарської діяльності;

2.1.3. ініціювання та розробка порядку проходження дозвільних процедур в рамках ЄО;

2.1.4. надання інформації, роз’яснень та консультацій з питань отримання документів дозвільного характеру.

     2.2.  Результати колегіального розгляду питань видачі документів дозвільного характеру радою ЄО оформлюються протоколом.

     2.3.   Обовязки здійснення загального керівництва роботою Єдиного офісу та вирішення проблемних питань організації та координації діяльності органів-учасників Меморандуму, покладаються на директора Єдиного офісу. Виконання функцій директора Єдиного офісу покладається розпорядженням голови районної державної адміністрації на одного із своїх заступників.

    До функцій директора ЄО належать:

2.3.1. здійснення загального керівництва діяльністю ЄО;

2.3.2. головування на засіданнях ради ЄО, підписання протоколів засідань ради ЄО та організація виконання її доручень;

2.3.3. вирішення проблемних питань координацію діяльності дозвільних органів та вжиття необхідних заходів із підвищення ефективності роботи ЄО;

2.3.4. доведення до голови районної державної адміністрації інформації про результати роботи ЄО;

2.3.5. інформування громадськості про діяльність ЄО;

2.3.6. здійснення інших функцій, передбачених цим Порядком та Регламентами.

2.4. Вирішення поточних завдань функціонування ЄО покладається на адміністратора Єдиного офісу. Адміністратор ЄО призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 До функцій адміністратора ЄО належать:

2.4.                 надання суб’єктам господарської діяльності необхідної інформації та консультацій з питань, які стосуються проходження ними процедур дозвільного характеру;

2.4.1.           надання заявникам необхідної допомоги під час оформлення та подання заяв та документів, забезпечення бланками документів, копіями, необхідними для проходження дозвільних процедур тощо;

2.4.2.           здійснення прийому та реєстрації заяв і документів, забезпечення підтримки зв’язку із заявниками, організації та координації діяльності учасників дозвільних процедур, контроль за дотриманням установлених термінів здійснення дозвільних процедур, видача дозвільних документів у порядку, встановленому відповідними Регламентами;

2.4.3.           виконання доручень директора ЄО з питань, пов’язаних із функціонуванням ЄО, узагальнення та повідомлення директором ЄО інформації про стан, проблеми  та перспективи діяльності ЄО;

2.4.4.     дотримання інших функцій, передбачених Регламентами.

3.      Порядок роботи Єдиного офісу.

3.1. Прийом, реєстрація документів Заявників та видача документів Заявникам здійснюється щопонеділка та щочетверга, з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Буськ, вул. Львівська,2.

3.2. У приміщенні  ЄО у місцях, доступних для огляду відвідувачів, розміщується інформація з питань, які стосуються проходження дозвільних процедур та функціонування ЄО, зокрема:

·        перелік документів, які вимагаються для отримання дозвільного документа;

·        зразки заяв;

·        розміри платежів, здійснення яких необхідне згідно з чинним законодавством;

·        терміни розгляду заяв чи видачі дозвільних документів;

·        опис або схема отримання документів дозвільного характеру;

·        адреси та контактні телефони відповідних осіб дозвільних органів;

·        інша інформація, яка стосується здійснення дозвільних процедур.

3.3. Для отримання дозвільного документа Заявник подає в ЄО заяву та документи, передбачені відповідними Регламентами. Під час прийняття заяви адміністратор ЄО зобов’язаний повідомити Заявникові про його право на проходження дозвільної процедури самостійно, не вдаючись до послуг його.

3.4. Адміністратор ЄО у присутності Заявника перевіряє зміст зави та комплектність доданих до заяви документів, дотримання вимог щодо їх оформлення та реєструє заяву у Журналі реєстрації заяв та дозволів, який ведеться за формою, встановленою у Додатку 1. Журнал має бути прошитий, його сторінки пронумеровані. Кількість сторінок у Журналі зазначається на останній сторінці і скріплюється підписом директора ЄО та печаткою Буської районної державної адміністрації. Регламентами з проходження окремих дозвільних процедур можуть встановлюватися інші порядки реєстрації заяв.

3.5. Відповідно до Регламентів адміністратор ЄО:

3.5.1. заповнює форми документів, які передбачені цими Регламентами;

3.5.2. погоджує із Заявником дату та годину огляду об’єкта проходження дозвільної процедури (далі – об’єкта) представниками учасників дозвільної процедури;

3.5.3. робить необхідні копії документів;

3.5.4. здійснює інші дії. 

3.6. Якщо це передбачено відповідним Регламентом,  того ж дня, не пізніше 17.00, адміністратор ЄО особисто передає заяву (із відміткою про її реєстрацію в ЄО) у відділ звернень громадян Буської районної державної адміністрації для її реєстрації згідно з чинним порядком. Відповідальний працівник вказаного відділу реєструє заяву у присутності адміністратора ЄО, або здійснює інші реєстраційні дії, які передбачені відповідними Регламентами. Заяви зареєстровані в ЄО, подаються на розгляд голови районної державної адміністрації в окремій папці в першочерговому порядку. Після накладання відповідної резолюції головою районної державної адміністрації, заява згідно, з чинним порядком, передається до розгляду дозвільному органу, який є відповідальним за видачу дозвільного документа.

3.7. На усну вимогу адміністратора ЄО відповідальна особа учасника дозвільної процедури не пізніше 12.00 наступного робочого дня зобов’язана отримати документи, які передбачені відповідними Регламентами. Відповідальні особи учасників дозвільної процедури відповідають за збереження переданих їм документів.

3.8. Порядок розгляду документів учасниками дозвільної процедури та порядок документообігу між ними визначається відповідним Регламентом.

3.9. У порядку, визначеному відповідним Регламентом, уповноважені представники учасників дозвільної процедури можуть виїжджати на місце розташування об’єкта. Обстеження об’єктів здійснюється кожного робочого вівторка. Час огляду окремого об’єкта визначається адміністратором ЄО за погодженням із Заявником та доводиться до учасників дозвільної процедури в усній формі через їхніх відповідальних осіб або відповідно до Регламенту. Організації транспортного засобу для виїзду на місце для огляду об’єкта забезпечує адміністратор ЄО за рахунок Заявника. Для прискорення проходження дозвільної процедури Заявник може організовувати виїзд учасників дозвільної процедури для обстеження самостійно.

3.10. Відповідальність за дотримання встановлених відповідними Регламентами термінів здійснення проміжних погоджень та видачі дозвільних документів, відповідність їх чинному законодавстві, несе той учасник дозвільної процедури, який вчиняє ці дії.

3.11. Рада ЄО засідає щосереди в 11.00 у приміщенні єдиного офісу (м. Буськ, вул. Львівська, 2, малий сесійний зал Буської районної ради). Засідання ради ЄО триває до завершення розгляду усіх питань, внесених у порядок денний. Рада ЄО виконує завдання та функції, які визначені цим Порядком та Регламентами.

3.12. Офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень на раді ЄО є протокол. Протокол оформляється адміністратором ЄО і підписується директором ЄО.

3.13. Заявник має право бути присутнім на засіданні ради ЄО під час розгляду його питання.

3.14. У разі, якщо під час проходження дозвільної процедури від Заявника вимагається подання додаткових документів або виконання окремих робіт, то для забезпечення вчасності та повноти її проходження адміністратор ЄО інформує про це Заявника  під час прийняття заяви.

3.15. У разі, якщо учасник дозвільної процедури, не приймає позитивного рішення з питань, які стосуються видачі дозвільного документа, він зобов’язаний підготувати мотивовану відмову і передати її адміністратору ЄО у порядку, встановленому відповідним Регламентом. Підстави для відмови визначаються чинним регулюванням надання окремих дозволів та погоджень.

3.16. Порядок інформування Заявника про надання або відмові в наданні дозвільного  документа  визначаються окремими Регламентами.

3.17. У разі відмови у наданні дозвільного документа, Заявник може повторно звернутися в ЄО, усунувши причини, що стали підставою для відмови.

3.18. Проходження процедур в ЄО не вносить змін в систему та зміст внутрішніх документів, які ведуться учасниками дозвільної процедури при проходженні процедур згідно існуючого порядку без участі ЄО.

3.19. Дозволи, які видаються, реєструються у Журналі реєстрації заяв та дозволів «єдиного дозвільного офісу». Регламентами з проходження окремих дозвільних процедур можуть встановлюватися інші порядки реєстрації виданих дозволів.

3.20. Загальний термін розгляду заяви не може пе5ревищувати терміну, який встановлений відповідним Регламентом.

3.21. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена Заявником у судовому порядку.

4. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення роботи Єдиного офісу.

4.1. Для ефективної роботи Єдиний офіс забезпечується окремим приміщенням , необхідними меблями, оргтехнікою і зв’язком.

4.2. Підтримання роботи оргтехніки та її матеріальне забезпечення здійснюється за рахунок коштів, виділених н підтримку та розвиток підприємництва в районі та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

4.3. Єдиний офіс може виготовляти та поширювати різні інформаційні довідкові матеріали.

 

 

     Керівник апарату райдержадміністрації                              Я. Глова

 


 

                                                                                                                           Додаток 2 до

                                                                                                                           розпорядження голови Буської

                                                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                                           від 15.08.2005р. №381

Персональний склад

Посадових осіб Буської районної державної адміністрації, територіальних

підрозділів центральних органів виконавчої влади, голів місцевих рад, керівників комунальних підприємств, які будуть приймати участь в організації видачі

дозвільних документів та здійснення погоджувальних дій за принципом

 «єдиного дозвільного офісу» в Буському районі

 

Перший заступник голови Буської

районної державної адміністрації                                           Яцик Марія Миколаївна

 

Начальник відділу містобудування

та архітектури Буської районної

державної адміністрації                                                           Владика Микола Ярославович

 

Головний спеціаліст відділу містобудування

та архітектури Буської районної

державної адміністрації, начальник

Буської інспекції ДАБК                                                          Зеленюх Володимир Миколайович

 

Головний спеціаліст управління

економіки Буської районної

державної адміністрації                                                          Вороновська Оксана Володимирівна

 

Начальник Буського районного

відділу земельних ресурсів                                                    Тиховецький Василь Іванович

 

Головний державний санітарний

лікар Буського району                                                             Бігальський Юрій Іванович

 

Начальник Буського районного

відділу ГУ МНСУ у Львівській області                               Мурин Юрій Михайлович

 

Головний спеціаліст, старший

державний інспектор з охорони

навколишнього середовища                                                    Братейко Марія Василівна

 

Керуюча управління будинками міста Буська                       Милян Люба Ярославівна

 

Андріївський сільський голова                                                 Тихоліз Михайло Романович

 

Балучинський сільський голова                                                Цюман Григорій Володимирович

 

Боложинівський сільський голова                                           Новосад Володимир Володимирович

 

Гумниський сільський голова                                                  Кравець Тетяна Яремівна

 

Заводський сільський голова                                                   Ковальчук Марія Михайлівна

 

Задвірянський сільський голова                                             Дума Тарас Зеновійович

 

Кізлівський сільський голова                                                   Романів Богдан Іванович

 

Купченський сільський голова                                                Цап Микола Васильович

 

Кутівський сільський голова                                                   Карпій Ігор Антонович

 

Куткірський сільський голова                                                 Кульчицький Степан Павлович

 

Милятинський сільський голова                                             Максимів Василь Григорович

 

Новосілківський сільський голова                                         Яворський Володимир Ярославович

 

Ожидівський сільський голова                                                Гнідь Олег Павлович

 

Побужанський сільський голова                                              Дацків Любов Григорівна

 

Переволочненський сільський голова                                    Колещук Василь Степанович

 

Полтвянський сільський голова                                             Дідух Степан Михайлович

 

Соколянський сільський голова                                              Поцалуйко Михайло Євгенович

 

Соколівський сільський голова                                               Якимець Ганна Василівна

 

Сторонобабський сільський голова                                        Постолюк Ярослав Іванович

 

Топорівський сільський голова                                                Ковальчук Ярослав Ількович

 

Турянський сільський голова                                                  Сподарик Степан Іванович

 

Утішківський сільський голова                                                Масло Юрій Михайлович

 

Чанизький сільський голова                                                        Політило Ігор Богданович

 

Яблунівський сільський голова                                                   Колодка Роман Степанович

 

Красненський селищний голова                                                 Длугош Марян Тадейович

 

Олеський селищний голова                                                         Кирик Андрій Григорович

 

Буський міський голова                                                               Вовк Василь Йосипович

 

 

         Керівник апарату райдержадміністрації                            Я. Глова

                                                    


  

                                                                                                                           Додаток 3 до

                                                                                                                           розпорядження голови Буської

                                                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                                           від 15.08.2005р. №381

 

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ «ЄДИНОГО ДОЗВІЛЬНОГО ОФІСУ»

з надання дозволу на проектування та будівництво об’єктів містобудування

 

1. Тимчасовий регламент роботи «єдиного дозвільного офісу» з надання дозволу на проектування та будівництво об’єктів містобудування (долі - Регламент), складений у відповідності до вимог ст.. 18, 22 Закону України «Про основи містобудування», ст.. 24 Закону України «Про планування і забудову територій», п. п. 6.5 – 6.6 «Типових регіональних правил забудови», затверджених наказом Держбуду України №219 від 10.12.2001р. ДБН Б 1.1-4-2002р. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №24 від 31.01.2002р.

2. Фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов’язані отримати від виконавчого комітету органу відповідної ради дозвіл на проектування та будівництво об’єкта містобудування (далі - Дозвіл).

  Дозвіл має право на отримання вихідних даних на проектування, здійснення   

проектно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних   робіт.

   Дозвіл надається на підставі висновку комплексної державної експертизи    «Укрінвесекспертиза», щодо відповідності запропонованого будівництва  містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам   забудови. Якщо сесія органу місцевого самоврядування прийняла рішення про  надання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для  розміщення певного об’єкта місмтобу3дуванння в порядку, визначеному  земельним законодавством, зазначене рішення одночасно є дозволом на проектування та будівництво цього об’єкта.

3.Фізична чи юридична особа,яка зацікавлена у здійсненні будівництва об’єкта містобудування (далі - Заявник), подає в Єдиний дозвільний офіс (далі - ЄО) заяву дозвільної форми на імя голови органу місцевого самоврядування про надання дозволу на проектування та будівництво.  До заяви додається:

    державний акт на право власності або право користування земельною ділянкою;

    у випадку оренди земельної ділянки – укладений Заявником із власником                          

    земельної ділянки договір її оренди;

    рішення виконавчого органу відповідної ради про рішення міської, селищної чи  

    сільської ради про виділення земельної ділянки із зазначенням її цільового    

     призначення.

4.Адміністратор ЄО у присутності Заявника:

      4.1.перевіряє комплектність доданих до заяви документів та дотримання вимог щодо  їх  оформлення;

4.2. робить копії доданих до заяви документів та засвідчує їх своїм підписом та   

     штампом ЄО;

 4.3. реєструє заяву у Журналі реєстрації заяв та дозволів;

 4.4. заповнює Реєстраційну карту заявника з надання дозволу на проектування та   

   будівництво об’єкта містобудування (далі – реєстраційна карта) встановленої   

                форми (Додаток 1);

              4.5. роздруковує шість екземплярів реєстраційної карти та подає їх заявникові на   

               підпис;

               4.6. видає заявникові підписаний ним один екземпляр реєстраційної карти та   

                 повертає  оригінал доданих до заяви документів.

            5. того ж дня, не пізніше 17.00, адміністратор ЄО особисто передає заяву (із відміткою про її реєстрацію в ЄО), засвідчені копії доданих до неї документів та один екземпляр підписаної заявником і адміністратором ЄО реєстраційної картки у загальний відділ райдержадміністрації для її реєстрації згідно чинного порядку.

            Про прийняття заяви та доданих до неї документів відповідальний працівник робить відповідну відмітку в Реєстрі розгляду заяви про надання дозволу на проектування та будівництво об’єкта містобудування (далі – реєстр розгляду заяви) (Додаток 2).

            Після накладання відповідної резолюції головою райдержадміністрації заява та додані до неї документи згідно чинного порядку  передаються до розгляду у відділ містобудування та архітектури.

            6.  Відділ містобудування та архітектури:

            6.1. вивчає запропоноване заявником будівництво на предмет його відповідності містобудівній документації, державним будівельним нормам, регіональним та місцевим правилам забудови;

            6.2. у разі відсутності принципових застережень щодо можливості здійснення запропонованого будівництва, готує містобудівне обґрунтування можливості надання дозволу на проектування та будівництво об’єкта містобудування (далі – Містобудівне обгрунтування);

            містобудівне обґрунтування повинне містити:

            - ситуаційну схему розміщення земельної ділянки із нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурних заповідників, зон охорони памяток культурної спадщини, межами земельної ділянки та зовнішніми межами об’єкта будівництва;

            - найменування заявника та адресу земельної ділянки;

            - перелік дозвільних органів, які здійснюють погодження Містобудівного обґрунтування.

            6.3.  не пізніше як за день до другого (з дня отримання заяви) засідання ради ЄО передає Містобудівне обґрунтування через відповідальну особу адміністратору ЄО;

            6.4. якщо запропоноване будівництво тягне за собою зміну цільового призначення земельної ділянки, впродовж місяця з дня подання заяви готує та видає заявникові, згідно чинного порядку, письмову відмову у наданні дозволу із відповідними роз’ясненнями та рекомендацією здійснення зміни цільового призначення земельної ділянки у порядку, визначеному Земельним Кодексом України;

            6.5. якщо запропоноване будівництво не відповідає державним будівельним нормам, впродовж місяця з дня подання заяви готує та видає заявникові, згідно чинного порядку, письмову відмову у надані дозволу із відповідними роз’ясненнями та рекомендаціями;

            6.6. у кожному випадку видачі заявникові письмової відмови у наданні дозволу її копію через відповідальну особу наступного дня передає адміністратору ЄО, про що він розписується у примірнику Реєстраційної картки відділу містобудування та архітектури.

            7. після отримання від відділу містобудування та архітектури Містобудівного обґрунтування адміністратор ЄО виносить питання надання дозволу на найближче засідання ради ЄО.

            8. у разі, якщо відділ містобудування та архітектури визнав за необхідне погодження Містобудівного обґрунтування дозвільними органами, які не є учасниками ЄО, директор ЄО запрошує уповноважених представників цих органів на найближче засідання ради ЄО, або заявник організовує її погодження самостійно.

            Під час  отримання від заявника Містобудівне обґрунтування, погодженого дозвільними органами, які не є учасниками ЄО, адміністратор ЄО ставить відповідну відмітку у примірнику Реєстраційної карти заявника.

            9. за відсутності обставин, які унеможливлюють здійснення пропонованого будівництва, на засіданні ради ЄО представники учасників дозвільної процедури підписують Містобудівне обґрунтування та скріплюють свої підписи печаткою відповідного органу (за її наявності).

            10. якщо під час засідання ради ЄО представник учасника дозвільної процедури вважає за неможливе погодження Містобудівного обґрунтування, відповідний дозвільний орган не пізніше як за два тижні зобов’язаний підготувати та подати на розгляд ради ЄО письмовий висновок про можливість здійснення пропонованого будівництва.

            11. у випадку, якщо хоча б один із поданих дозвільними органами висновків є негативним, відділ містобудування та архітектури, не пізніше як за один місяць з дня подання заяви, готує та видає заявникові, згідно чинного порядку, письмову відмову у наданні дозволу із відповідними роз’ясненнями та рекомендаціями. Копія письмової відмови у наданні дозволу через відповідальну особу наступного дня передається адміністратору ЄО, про що він розписується у примірнику Реєстраційної карти відділу містобудування та архітектури.   

            12. за умови подання позитивних висновків, під час повторного засідання ради ЄО представники відповідних учасників дозвільної процедур підписують Містобудівне обґрунтування та скріплюють свої підписи печаткою відповідного органу (за її наявності).

            13.  відділ містобудування та архітектури на підставі поданих позитивних висновків дозвільних органів та погодженої усіма учасниками дозвільної процедури Містобудівного обґрунтування, готує та виносить на найближче чергове засідання виконавчого комітету органів місцевого самоврядування проект рішення про надання дозволу.

            14. один примірник рішення виконавчого комітету органів місцевого самоврядування про надання дозволу, не пізніше третього робочого дня з дня засідання, згідно чинного порядку передається у відділ містобудування та архітектури.

            У рішенні обов’язково зазначається, що дозвіл на проектування та будівництво об’єкта містобудування не надає права на початок виконання будівельних робіт. Дозвіл дає право на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та наступного отримання дозволу на виконання будівельних робіт у встановленому законом порядку в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Детальну інформацію заявник може отримати у відділі містобудування та архітектури.

            витяг із рішення того ж дня через відповідальну особу передається адміністратору ЄО, про що він розписується у примірнику Реєстраційної карти відділу містобудування та архітектури.  

            15. адміністратор ЄО не пізніше наступного робочого дня після отримання від відділу містобудування та архітектури рішення інформує про це заявника.

            16. видане рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування про надання дозволу реєструється у Журналі реєстрації заяв не може перевищувати двох місяців.

            17. відсутність одного із документів, зазначених у пункті 3 цього Регламенту, є підставою для відмови у наданні дозволу. У разі відмови у наданні дозволу через некомплектність документів адміністратор ЄО впродовж 3-х робочих днів з дня подання заяви надсилає заявникові мотивовану відмову із посиланням на цю підставу.

            18. у разі надання відмови у надані дозволу заінтересованим особам відповідними дозвільними органами також надаються роз’яснення та відповідні рекомендації. Роз’яснення та рекомендації надаються у письмовій формі протягом одного місяця від дня звернення.

            19. відмова у наданні дозволу на будівництво може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

            20. у разі, якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об’єкта місобудування, цей дозвіл втрачає чинність.

            21. поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку, як і його надання.          

 

  

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                             Я. Глова

 


                                                                                                                             

                                                                                                                           Додаток 4 до

                                                                                                                           розпорядження голови Буської

                                                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                                           від 15.08.2005р. №381

 

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ «ЄДИНОГО ДОЗВІЛЬНОГО ОФІСУ»

з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів

 

1. тимчасовий регламент роботи «єдиного дозвільного офісу» з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі - Регламент) складений у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій» та Постанову Кабінету Міністрів України «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» №1243 від 22 вересня 204 року.

2. прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів полягає у підтвердженні державними приймальними комісіями готовності до експлуатації об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд як житлово-громадського, так і виробничого призначення, інженерних мереж та споруд, транспортних магістралей, окремих черг пускових комплексів (далі - закінчених будівництвом об’єктів), їх інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, нормативних вимог, вихідних даних на проектування.

3. об’єкти виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. грн., а також об’єкти житлово-громадського призначення ІІІ, ІV і V категорій складності до предявлення їх державним приймальним комісіям попередньо приймаються робочою комісією.

     Замовник будівництва об’єкта (далі - Замовник) формування та організацію роботи робочої комісії забезпечує самостійно відповідно до пп. 5-10 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

4. по об’єктах збудованих із залученням коштів місцевого бюджету або коштів державного бюджету у розмірі до 30 млн. грн., а також коштів з інших джерел фінансування, Державна комісія з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (далі – державна приймальна комісія) утворюється Буською районною державною адміністрацією.

5. до складу державної приймальної комісії включаються представники органу місцевого самоврядування, замовника, генерального проектувальника (автора проекту), експлуатаційної організації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного та державного пожежного нагляду.

    У випадках, зазначених законодавством,  до складу державної приймальної комісії включаються також представники Мінприроди, Мінпраці, Держтехнаглядохоронпраці, Держкоменергозбреження, Держатомрегулювання.

    Для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом автомобільних доріг, комплексів та об’єктів дорожнього сервісу до складу державної виймальної комісії включається представник державної автомобільної інспекції.

6. для утворення державної приймальної комісії щодо об’єктів зазначених у п. 4, замовник подає в Єдиний дозвільний офіс (далі - ЄО) заяву встановленого зразка (додаток 1) на імя голови районної державної адміністрації про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. До заяви додається:

6.1.копія дозволу на виконання будівельних робіт;

6.2. акт робочої комісії (для об’єктів, зазначених у п. 3).

7. адміністратор ЄО у присутності замовника реєстру заяву у Журналі реєстрації заяв та дозволів.

8. того ж дня, не пізніше 17.0 год., адміністратор ЄО особисто передає заяву (із відміткою про її реєстрацію в ЄО) у загальний відділ райдержадміністрації для її реєстрації згідно чинного порядку.

    Під час прийняття заяви від адміністратора ЄО відповідальний працівник у Реєстрі розгляду заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта  (далі – Реєстр розгляду заяви) (додаток 2), роздрукованому на звороті копії заяви, зазначає дату та номер реєстрації заяви та ставить свій підпис.

    Після накладання головою райдержадміністрації відповідної резолюції, заява, разом із доданими до неї документами, згідно чинного порядку передається до розгляду в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю (далі – інспекція ДАБК).

9. Інспекція ДАБК впродовж трьох робочих днів, не рахуючи дня надходження заяви з резолюцією голови райдержадміністрації, уточнює персональний склад державної приймальної комісії та передає через відповідальну особу адміністратору ЄО три бланки Актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (далі - Акт). У бланках Актів повинні бути проставлені посади, прізвища, імя та по-батькові усіх членів державної приймальної комісії.

      Адміністратор ЄО під час отримання від відповідальної особи інспекції ДАБК бланків Актів проставляє дату їх отримання та свій підпис в Реєстрі розгляду заяви інспекції ДАБК (додаток 3), який роздруковується на звороті копії заяви, та передає його цій відповідальній особі.

10. адміністратор ЄО не пізніше наступного робочого дня після отримання від інспекції ДАБК бланків Актів, усно інформує Замовника про необхідність ним їх отримання та повідомляє контактні телефони голови державної приймальної комісії.

Про отримання бланків Актів Замовник розписується у Реєстрі розгляду заяви.

11. державна приймальна комісія розпочинає свою роботу не пізніше, як через 10 днів після подання Замовником у ЄО відповідної заяви.

     Відповідальність за організацію роботи державної приймальної комісії та забезпечення виконання завдань, які стоять перед нею, покладається на її голову.

    Члени комісії зобов’язані за викликом голови брати участь у її роботі, а також здійснювати свої повноваження як представники відповідних органів.

    Підготовку Акту для підписання членами державної приймальної комісії забезпечує Замовник.

    Строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, за умови виконання усіх робіт, передбачених проектною документацією, не може перевищувати 30 днів з дня початку роботи державної приймальної комісії.

    Державна приймальна комісія не має права вимагати виконання на закінченому будівництвом об’єкті додаткових видів робіт, крім передбачених проектом будівництва та наданими для цього об’єкта вихідними даними.

12. за усним зверненням голови державної приймальної комісії, адміністратор ЄО може організовувати виїзд членів комісії, які є представниками дозвільних органів – учасників ЄО, на місце розташування закінченого будівництвом об’єкта.

13. після оформлення усіх примірників Актів та підписання їх членами державної приймальної комісії, її голова готує проект розпорядження про затвердження Акту.

14. Акт, впродовж 3-х робочих днів після прийняття розпорядження голови райдержадміністрації про його затвердження, згідно з чинним порядком підлягає реєстрації в інспекції ДАБК.

15. інспекція ДАБК, не пізніше наступного робочого дня після дня реєстрації Акту, через відповідальну особу передає адміністратору ЄО розпорядження про затвердження Акту та один примірник затвердженого і зареєстрованого Акту. Адміністратор ЄО під час їх отримання проставляє дату отримання та свій підпис в Реєстрі розгляду заяви ДАБК.

16. не пізніше наступного робочого дня, адміністратор ЄО усно інформує Замовника про необхідність отримання Акту та розпорядження про його затвердження.

17. про отримання Акту та розпорядження про його затвердження Замовник підписується у Журналі реєстрації заяв та дозволів та в Реєстрі розгляду заяв.

18. відсутність одного із документів, зазначених у пункті 6 цього Регламенту, є підставою для відмови у прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом. У разі відмови через некомплектність документів адміністратор ЄО впродовж 3-х робочих днів після дня подання заяви надсилає Замовникові мотивовану відмову із посиланням на цю підставу.

  

       

Керівник апарату райдержадміністрації                                             Я. Глова