РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

від “09” березня  2010 №  77

м. Буськ

Про конкурсний відбір суб'єктів

оціночної діяльності у сфері оцінки земель

 

   Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (додається).

2. Утворити конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – конкурсна комісія) та затвердити її склад згідно з додатком.

3. Доручити першому заступнику голови райдержадміністрації М.Яцик підписувати від імені райдержадміністрації договори на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з суб'єктами оціночної діяльності, та акти приймання - передачі виконаних робіт .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації М.Яцик.

                                                                            / підпис / Михайло Вовк

 

Додаток 1

до проекту розпорядженням голови

райдержадміністрації

від «09» березня 2010р. №  77

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної

діяльності у сфері оцінки земель

Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам .

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

1. Визначення термінів.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок на території Буського району за межами населених пунктів;

суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) :

- юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Буською райдержадміністрацією та суб»єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно до цього Положення;

експертна грошова оцінка земельної ділянки - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

2. Загальні положення

2.1. Конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови Буської райдержадміністрації..

2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.

2.3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

3. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Управління Держкомзему в Буському районі передає на розгляд Комісії перелік земельних ділянок, які підлягають продажу і потребують проведення експертної грошової оцінки.

3.2. Комісія протягом п’яти робочих днів приймає рішення про проведення конкурсу. Цим рішенням визначається дата та умови проведення конкурсу, строк виконання робіт з оцінки землі.

3.3. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Буської райдержадміністрації та в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження не пізніше як за десять днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.4. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’ єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

• назва об’єкту експертної грошової оцінки із зазначенням місця розташування та площі;

• дату, час і місце проведення конкурсу;

• кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі, який має становити не менше двох робочих днів до дня проведення конкурсу;

• перелік документів, які слід подати на розгляд комісії;

• строк виконання робіт з оцінки земельних ділянок;

• місцезнаходження комісії та контактні телефони.

3.5 Суб’ єкти оціночної діяльності , які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

• заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

• нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності

• конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

3.6 Заяви на участь у конкурсі реєструються секретарем комісії в окремому журналі.

3.7 У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у конкурсі не приймається і суб’ єкт оціночної діяльності як учасник конкурсу не реєструється.

3.8 Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1 Конкурс з відбору суб’ єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

4.2 Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні Комісії. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти".

4.3 На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.

4.4 Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Секретар Комісії на засіданні Комісії заповнює відомість підсумків голосування відповідно до додатку 2 до цього Положення . Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

4.5. Протокол Комісії та відомість є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.6 У випадку надходження однієї заяви конкурс не проводиться, але Комісія може прийняти рішення щодо укладання з суб’єктом оціночної діяльності, який подав заяву, договору про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. У такому випадку суб’ єкт оціночної діяльності має відповідати визначеним умовам, а запропоновані ним вартість робіт та строк їх виконання не перевищують запропонованих в умовах конкурсу.

4.8. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

4.9. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Буської райдержадміністрації та/або в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають

Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

у сфері оцінки земель

Голові Буської районної державної адміністрації

________________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

________________________________________

________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

________________________________________

(номери контактних телефонів)

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з відбору суб’ єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею __________ га, яка розташована за адресою: ________________________________________________.

«____» ____________ 200 __ р.

__________________________________ ______________

(прізвище та ініціали керівника) М.П. (підпис)

Уповноважена особа, яка подає заяву: _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт: серія ______№ ___________, виданий „___” ____________ ______ р.

_______________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

_____________________________________________________________________________ ( назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій) _______________________________________________________________________

Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності у сфері оцінки земель

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування конкурсної комісії

Земельна ділянка ___________________________________________

(кадастровий номер, місце розташування земельної ділянки)

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

примітка

за- проти-

Голова комісії ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до проекту розпорядженням голови

райдержадміністрації

від «09» березня  2010р. №77

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору

суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

М.Яцик - перший заступник голови райдержадміністрації, голова

комісії

О.Ільків - заступник голови райдержадміністрації, заступник голови

комісії

Н.Гуденко - головний спеціаліст управління Держкомзему у

Буському районі , секретар комісії (за згодою)

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

В.Янч - заступник начальника управління Держкомзему у

Буському районі (за згодою)

В.Корчинський завідувач юридичного сектора

А.Середницька керівник управління агропромислового розвитку

Г.Палка начальник загального відділу

Заступник голови райдержадміністрації,

керівника апарату                                                  /підпис/                                                     Ю.Кондзірський