РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

_03.02.2003 р._                  м. Буськ                №_32

 

Про створення робочої комісії

щодо сприяння законній діяльності

суб’єктів підприємницької

діяльності Буського району

    

       З метою надання суб’єктам підприємницької діяльності допомоги у здійсненні їхньої діяльності, а також для забезпечення дотримання ними законності:

1. Затвердити Положення про робочу комісію щодо сприяння законній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Буського району, що додається.

2. Утворити робочу комісію щодо сприяння законній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Буського району згідно з додатком.

3. Робочій комісії (д. Р. Дутка) про проведену роботу інформувати голову районної державної адміністрації щомісячно.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації                                                М. Кожушко

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Представництва Державного

комітету України з питань

регуляторної політики та

підприємництва у Львівській області                          О. Навроцький


                                                                                                  Додаток

                                                                                                  до розпорядження голови

                                                                                                  районної державної адміністрації

                                                                                                  від 03.02.2003р. №32

 

Склад

робочої комісії щодо сприяння законній діяльності

суб’єктів підприємницької діяльності

 

Дутка Р. – заступник голови районної державної адміністрації, голова робочої комісії;

Ридаш В. – головний спеціаліст відділу торгівлі та побуту управління економіки райдержадміністрації, секретар робочої комісії.

 

Члени робочої комісії:

 

Мороз П. – начальник Буського РВ УМВС у Львівській області (за згодою);

Бойко В. – начальник Буського відділення Бродівської МДПІ (за згодою);

Зеленюх В. – начальник Буської інспекції ДАБК Буської райдержадміністрації;

Бігальський Ю. – головний державний санітарний лікар Буського району (за згодою);

Кичурчак Є. – начальник управління державної ветеринарної медицини Буської райдержадміністрації;

Яцик М. – начальник управління економіки Буської райдержадміністрації;

 Братейко М. – головний спеціаліст, старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища у Львівській області (за згодою);

Мурин Ю. – начальник гарнізону Буської СДПЧ №22 (за згодою);

Завадська Г. – завідувач служби з питань охорони праці управління та соціального захисту населення Буської райдержадміністрації;

Сисун В. – голова Буської Асоціації малого підприємництва (за згодою);

Дячик В. – директор СП «Сторпласт» (за згодою);

Вороновська О. – головний спеціаліст управління економіки Буської райдержадміністрації.

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                         Б. Глуховецький

 


                                                                                                          Затверджено

                                                                                                          розпорядженням голови

                                                                                                          райдержадміністрації

                                                                                                          від 03.02.2003р. №32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу комісію щодо

сприяння законній діяльності

суб’єктів підприємницької діяльності

Буського району

 

1.     Загальні положення

            1.1. Робоча комісія щодо сприяння законній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Буського району (далі – Робоча комісія) є консультативним органом, створеним для здійснення державної і регіональної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва.

            1.2. Робоча комісія створюється розпорядженням голови Буської районної державної адміністрації.

            1.3. У своїй діяльності Робоча комісія керується чинним законодавством України та Положенням.

            1.4. Положення про Робочу комісію затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

             

2.     Головна мета та завдання Робочої комісії

            2.1. Головною метою створення Робочої комісії є забезпечення реалізації державної і регіональної політики у сфері малого підприємництва щодо підтримки та дальшого його розвитку (в тому числі створення належних умов праці та надання допомоги у створенні додаткових робочих місць на підприємствах малого бізнесу), ефективного використання його можливостей, сприяння роботі з цих питань місцевих органів виконавчої влади.

            2.2. Основними завданнями Робочої комісії є:

            - розгляд практики застосування вимог чинного законодавства у сфері підприємницької діяльності, виявлення причин, які гальмують розвиток, та внесення пропозицій щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової бази;

            - розгляд звернень суб’єктів підприємництва з питань щодо започаткування активізації їх діяльності, неправомірного обмеження конкуренції;

            - проведення інформаційно-аналітичної роботи, спрямованої на розвиток підприємництва.

             

            3. Повноваження Робочої комісії

            3.1. Робоча комісія для виконання своїх завдань має право:

            - отримувати у встановленому чинним законодавством порядку необхідні інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали від структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

            - надавати практичну дорогу суб’єктам підприємницької діяльності у вирішення питань, які виникають у процесі ведення їхньої діяльності, в тому числі шляхом виїзду безпосередньо на ті об’єкти, на яких здійснюють свою діяльність суб’єкти підприємницької діяльності;

            - вивчати причини збитковості підприємницьких структур та надавати допомогу у покращенні їх фінансово-господарської діяльності;

            - виявляти причини, які гальмують розвиток підприємництва та подавати голові райдержадміністрації та іншим органами виконавчої влади району пропозиції щодо вдосконалення політики розвитку малого підприємництва, зайнятості населення та інвестиційної політики району.

             

            4. Склад Робочої комісії

            4.1. До складу Робочої комісії входять представники управління економіки райдержадміністрації, Буського РВ УМВСУ у Львівській області, Буського відділення Бродівської МДПІ, районної санітарно-епідеміологічної станції, управління державної ветеринарної медицини Буської райдержадміністрації, інспекції з охорони навколишнього середовища у Львівській області, гарнізону Буської СДПЧ №22, відділу охорони праці та соціального захисту населення, та за наявності відповідної згоди – представники громадських організацій підприємців району.

            4.2. Голову Робочої комісії, секретаря Робочої комісії та її склад затверджує голова райдержадміністрацій відповідним розпорядженням.

             

            5. Організація діяльності та функціонування Робочої комісії.

            5.1. Робоча комісія створюється і припиняє свою діяльність за розпорядженням голови райдержадміністрації.

            5.2. Керівництво Робочої комісії здійснює голова Робочої комісії.

            5.3. Основною організаційною формою роботи Робочої комісії є проведення засідань комісії в міру потреби, але не рідше одного разу в квартал.

            5.4. При проведенні обстеження роботи підприємства про результати надається довідка, яку підписує голова Робочої комісії та ознайомлюється керівник підприємства.

            5.5. У випадку виявлення  підчас проведення обстежень роботи підприємства Робочою комісією порушень суб’єктами підприємницької діяльності вимог чинного законодавства України, члени Робочої комісії складають відповідні документи про виявлені правопорушення в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України. Про результати розгляду цих документів контролюючі органи інформують голову цієї комісії.

            5.6. Засідання Робочої комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не лише 2/3 її членів.

            5.7. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Робочої комісії, присутніх на засіданні.

            5.8. Рішення Робочої комісії оформляються у вигляді протоколів і рекомендацій, які підписує голова Робочої комісії, і мають рекомендаційний характер.

            5.9. Зміни до Положення про Робочу комісію вносяться розпорядженням голови районної державної адміністрації.

             

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                Б. Глуховецький