Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Порядок проведення Консультацій з громадськістю

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю). 
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. 
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. 
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 
4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі. 
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. 
6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю. 
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при райдержадміністрації (далі - громадська рада). 
Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. 
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади. 
У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково. 
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради. 
8. Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них. 
9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування. 
10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали. 
11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). 
12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо: 
проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; 
проектів регуляторних актів; 
проектів районних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; 
звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік. 
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення: 
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю; 
теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій. 
14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку: 
визначає питання, яке буде винесене на обговорення; 
приймає рішення про проведення обговорення; 
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби); 
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони); 
оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб; 
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання; 
формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання; 
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення; 
проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб. 
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати робочу групу. 
15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються: 
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення; 
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення; 
варіанти вирішення питання; 
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення; 
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників; 
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень; 
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення; 
прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади; 
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 
16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. 
17. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму офіційному веб-сайті: 
інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення; 
текст проекту акта, винесеного на обговорення; 
електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення. 
Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). 
18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення. 
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць. 
19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади та офіційний веб-сайт органу виконавчої влади. 
Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт органу виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти робочих днів після їх надходження. 
Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження. 
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. 
Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження. 
Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів. 
20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців. 
За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається: 
найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення; 
зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення; 
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні; 
інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення; 
інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень; 
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення. 
21. Результати публічного громадського обговорення в обов'язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення. 
22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом: 
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо); 
створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки. 
23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку: 
визначає: 
- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання; 
- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, 
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення; 
- строк, форми і методи вивчення громадської думки; 
- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки; 
- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та 
заінтересованих сторін, які досліджуються; 
отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки; 
узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки; 
забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки; 
оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки. 
24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається: 
найменування органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку); 
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території; 
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося; 
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки; 
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки; 
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження; 
інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки; 
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення; 
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки. 
25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації орган виконавчої влади може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.